Bedeutung der Gruppen B-E bei Gruppe A=17 - Stickstoff

Basis: KBR Festlegung

OBIS Gruppe B
Kanal
OBIS Gruppe C
Messgröße
OBIS Gruppe D
Messart
OBIS Gruppe E
0 Kein Kanal spezifiziert                  Tarife
1 Basiskanal           0 Total
2-64 Optionale Kanäle 128 Stickstoff Betriebsmessung  128  Zählerstand   1 Tarif 1
65-127 Reserve Norm 129 Stickstoff Normmessung 129 Vorschub 2 Tarif 2
128 Einsparung       130 Lastgang 3 Tarif 3
129 Sollwert       131 Schichtwert 4 Tarif 4
130 Prognose       132 Tageswert 5 Tarif 5
131 Arbeitstag (max)       133 Wochenwert 6 Tarif 6
132 Nicht-Arbeitstag (max)       134 Monatswert 7 Tarif 7
133 Arbeitstag (min)       135 Quartalswert   8 Tarif 8
134 Nicht-Arbeitstag (min)       136 Jahreswert 9 Tarif 9
135-140 Reserve KBR              
141 Ersatzprofil Arbeitstag              
142 Ersatzprofil Nicht-Arbeitstag                
143 Geldbetrag              
144 Geldbetrag Prognose              
145 CO2 Emmission              
146 CO2 Emmission Prognose              
147-254 Reserve KBR              
255 Reserve Norm